Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa praksom u mnogim granama prava kao što su: ljudska prava, krivično pravo sa specijalizacijom u oblasti organizovanog kriminala, korporativno pravo, privredno pravo, građansko pravo naknade štete i parnični postupak, poresko pravo i upravno pravo, kao i postupak za prijem i otpust iz državljanstva Srbije.

Kontakt Podaci

Gramšijeva 4, 11070 Novi Beograd, Serbia

office@advtimotijevic.com

miljan@advtimotijevic.com

mirjana@advtimotijevic.com

+381 11 2609 168

+381 64 1359 174

+381 62 555 102

Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljenom u Službenom glasniku RS. Pored nagrade čija je visina određena ovom tarifom, advokat i stranka mogu pismeno ugovoriti i paušalnu nagradu ili nagradu u procentualnom iznosu.

U građanskim, upravnim stvarima i u vansudskim postupcima u pismenom sporazumu o dodatnoj nagradi će se opredeliti predmet i vrednost spora kao i procenat ugovorene nagrade i uslovi primene sporazuma, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do 30% od ove vrednosti. U krivičnim i prekršajnim stvarima iznos dodatne nagrade će se opredeliti pismenim sporazumom, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do petostrukog iznosa nagrade predviđene ovom tarifom. Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za svoj rad i u nižem iznosu od propisanog, ali ne manje od 50%, a u složenijim pravnim i činjeničnim predmetima i u višem iznosu, ali ne preko trostrukog iznosa. Za pružanje pravne pomoći inostranim pravnim i fizičkim licima, advokat može primeniti ovu tarifu ili tarifu zemlje iz koje je stranka.

Advokat i klijent se mogu dogovoriti o procentualnoj nagradi advokata za uspeh u sporu, koja se naplaćuje po okončanju postupka.

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice.

Važeću advokatsku tarifu možete pogledati ovde.