Advokatska kancelarija Timotijević je već duži niz godina prisutna u pravnoj zajednici Beograda i Srbije, kao kancelarija advokata sa praksom u mnogim granama prava kao što su: ljudska prava, krivično pravo sa specijalizacijom u oblasti organizovanog kriminala, korporativno pravo, privredno pravo, građansko pravo naknade štete i parnični postupak, poresko pravo i upravno pravo, kao i postupak za prijem i otpust iz državljanstva Srbije.

Kontakt Podaci

Gramšijeva 4, 11070 Novi Beograd, Serbia

office@advtimotijevic.com

miljan@advtimotijevic.com

mirjana@advtimotijevic.com

+381 11 2609 168

+381 64 1359 174

+381 62 555 102

Advokatska Kancelarija Timotijević

Nudimo širok spektar usluga iz oblasti prava:

Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

• Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
• Zastupanje pred kancelarijom Visokog predstavnika UN za ljudska prava – OHCHR

Krivično pravo

• Odbrana - Opšti kriminalitet, organizovani kriminal
• Zastupanje oštećenih
• Odbrana maloletnika i prestupništvo mladih

Građansko pravo

• Stvarno - imovinsko pravo
• Obligaciono pravo (ugovori, štete), naplata potraživanja
• Nasledno pravo

Privredno pravo

• Osnivanje preduzeća
• Organizacione i statusne promene, osnivanje preduzeća, A.D, D.O.O, lizing, franšizing, pravno sledbeništvo između kompanija i korporacija
• Korporativno upravljanje
• Struktuiranje, osnivanje, reosnivanje, podela, spajanje, preuzimanje, poravnanje i sanacija
• "Due dilligance" privrednih subjekata
• Svi sporovi iz privrednog prava
• Stečajevi

Upravno pravo

• Upravni postupak
• Upravni spor
• Prijem i otpust iz državljanstva Republike Srbije

Finansijsko poslovanje i investiciono bankarstvo

• Međunarodno bankarsko poslovanje. Investiciono bankarstvo. Sarađujemo sa J. Safra Sarasin - Cirih i Creatrust Sàrl, Luxembourg
• Porezi i poreski postupak
• Izvršni postupak i naplata potraživanja

Korporativno upravljanje

• Osnovni principi pоslоvаnjа prеduzеćа
• Rаzumеvаnjе suštinе kоrpоrаtivnоg uprаvlјаnjа i оspоsоblјеnоst zа primеnu оvih sаvrеmеnih tеhnikа i mеtоdа u pоslоvаnju prеduzеćа
• Uprаvlјаnjе kоrpоrаtivnim finаnsiјаmа i fоrmulisаnjе finаnsiјskе strаtеgiје
• Nаčinа dоnоšеnjа pоslоvnih оdlukа uz infоrmаciоnu pоdršku
• Uprаvlјаnjе invеsticiоnim оdlukаmа
• Tumačenje promena regulativnih propisa

Radno pravo

• Radni sporovi
• Disciplinska odgovornost
• Naknada štete
• Radni odnosi
• Izrada radno-pravnih akata (ugovora i pravilnika o radu, kolektivni ugovori, rešavanje viška zaposlenih, socijalni program)