Oblasti Prava

Advokatska kancelarija Timotijević se bavi sledećim oblastima prava:

Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

•    Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
•    Zastupanje pred kancelarijom Visokog predstavnika UN za ljudska prava – OHCHR

Krivično pravoBooks

•    Odbrana
•    Zastupanje oštećenih
•    Odbrana maloletnika i prestupništvo mladih

Finansijsko poslovanje i investiciono bankarstvo

•    Međunarodno bankarsko poslovanje. Investiciono bankarstvo. Sarađujemo sa J. Safra Sarasin - Cirih i Creatrust Sàrl, Luxembourg
•    Porezi i poreski postupak
•    Izvršni postupak i naplata potraživanja

Korporativno upravljanje

•    Osnovni principi pоslоvаnjа prеduzеćа,
•    Rаzumеvаnjе suštinе kоrpоrаtivnоg uprаvlјаnjа i оspоsоblјеnоst zа primеnu оvih sаvrеmеnih tеhnikа i mеtоdа u pоslоvаnju prеduzеćа,
•    Uprаvlјаnjе kоrpоrаtivnim finаnsiјаmа i fоrmulisаnjе finаnsiјskе strаtеgiје,
•    Nаčinа dоnоšеnjа pоslоvnih оdlukа uz infоrmаciоnu pоdršku,
•    Uprаvlјаnjе invеsticiоnim оdlukаmа
•    Tumačenje promena regulativnih propisa

Privredno pravo

•    Osnivanje preduzeća
•    Organizacione i statusne promene, osnivanje preduzeća, A.D, D.O.O, lizing, franšizing, pravno sledbeništvo između kompanija i korporacija
•    Korporativno upravljanje
•    Struktuiranje, osnivanje, reosnivanje, podela, spajanje, preuzimanje, poravnanje i sanacija
•    "Due dilligance" privrednih subjekata
•    Svi sporovi iz privrednog prava
•    Stečajevi

Građansko pravo

•    Stvarno - imovinsko pravo
•    Obligaciono pravo (ugovori, štete) naplata potraživanja,
•    Nasledno pravo

Medijsko pravo i ugovori u filmskoj industriji

Radno pravo

•    Radni sporovi
•    Disciplinska odgovornost
•    Naknada štete
•    Radni odnosi
•    Izrada radno-pravnih akata (ugovora i pravilnika o radu, kolektivni ugovori, rešavanje viška zaposlenih, socijalni program)

Upravno pravo

•    Upravni postupak
•    Upravni spor
•    Otpust iz državljanstva

Zemljišno-knjižno pravo

Prekršajno pravo

Serbia Flag UK Flag
CHOOSE YOUR LANGUAGE

Advokatska kancelarija Timotijević - u pravu sa vama