Tarifa

Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljenom u Službenom glasniku RS. Pored nagrade čija je visina određena ovom tarifom, advokat i stranka mogu pismeno ugovoriti i paušalnu nagradu ili nagradu u procentualnom iznosu.

Law

U građanskim, upravnim stvarima i u vansudskim postupcima u pismenom sporazumu o dodatnoj nagradi će se opredeliti predmet i vrednost spora kao i procenat ugovorene nagrade i uslovi primene sporazuma, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do 30% od ove vrednosti. U krivičnim i prekršajnim stvarima iznos dodatne nagrade će se opredeliti pismenim sporazumom, s tim da visina ove nagrade može iznositi najviše do petostrukog iznosa nagrade predviđene ovom tarifom. Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za svoj rad i u nižem iznosu od propisanog, ali ne manje od 50%, a u složenijim pravnim i činjeničnim predmetima i u višem iznosu, ali ne preko trostrukog iznosa. Za pružanje pravne pomoći inostranim pravnim i fizičkim licima, advokat može primeniti ovu tarifu ili tarifu zemlje iz koje je stranka.

Advokat i klijent se mogu dogovoriti o procentualnoj nagradi advokata za uspeh u sporu, koja se naplaćuje po okončanju postupka.

Važeća advokatska tarifa

KRIVIČNI POSTUPAK Predkrivični i istražni postupak, glavni pretres, sednica veća, javna sednica

Tarifni broj 1

VISINA
ZAPREĆENE
KAZNE ZA
KRIVIČNO DELO
ODBRANA,
ZASTUPANJE
PRIVATNOG
TUŽIOCA I
OŠTEĆENOG
KAO TUŽIOCA (sa
započetim satom)
ZASTUPANJE
OŠTEĆENOG,
ODLOŽEN
PRETRES,
RAZGOVOR SA
OKRIVLJENIM U
PRITVORU ILI
ZATVORU (sa
započetim satom)
ŽALBA okrivljen
og,
privatnog tužioca i
oštećenog kao tužioca
protiv presude, rešenja
kojim se izriče mera
bezbednosti ili vaspitna
mera i oduzimanje
imovinske koristi,
PONAVLJANJE
KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA
ZAKONITOSTI
INICIJALNI AKTI: Privatne
tužbe, krivične prijave,
optužni akt, zahtev za
sprovođenje istrage,
predlog za preduzimanje
istražnih radnji, predlog za
zaključenje sporazuma o
priznanju krivice,
PRIGOVOR i odgovor na
optužnicu, predlog za
ukidanje pritvora, pismena
odbrana, obrazloženi
podnesak, molba za
odlaganje izvršenja kazne
zatvora, predlog za
izdržavanje kazne zatvora
bez napuštanja prostorija,
molba za uslovni otpust,
tužbe za zaštitu povrede
prava osuđenog, zahtev
za rehabilitaciju, ŽALBA
PROTIV REŠENJA: o
zadržavanju, određivanju
ili produženju pritvora,
sprovođenju istrage,
ODGOVOR NA ŽALBU,
žalba oštećenog, molbe za
pomilovanje, odgovor na
zahtev za ponavljanje
krivičnog postupka
OSTALI
PODNESCI
do 3 god 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
preko 3 do 5 god 24.000,00 24.000,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
preko 5 do 10 god 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
preko 10 do 15 god 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
preko 15 godina 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

 

OSTALI POSTUPCI Sastavljanje podnesaka u procenjivim predmetima

Tarirfni broj 13

VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO
½Pod+1.500,00
ŽALBA
do 450.000 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
od 450.000,01 do 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 75.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara 45.000,00 + po 30,00 din 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 na za početih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00din 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,00 1/2 podneska + 1.500,00 podnesak + 100%

 

Sastavljanje podnesaka u neprocenjivim predmetima

Tarifni broj 14

VRSTA SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
ometanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
postupci pred državnim organom, ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 27.000,00 14.250,00 51.000,00
zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

 

OSTALE RADNJE

Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, sastavljanje ugovora i drugih opštih akata i sl.

zastupanje više stranaka - uvećanje po 50% započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
dopisi 3.000,00 opomene, pregled i razmatranje spisa odbrane po službenoj dužnosti 50% Tarifni broj
pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost 20% Tarifni broj
pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100% % Tarifni broj
PROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ugovori 1,5% ili Tarifni broj 13 min 11.250,00
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica 30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok. sam. 22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica 19.500,00
punomoć 13.500,00
ostale izjave 11.250,00
o posluzi 16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica 25.500,00
opšti akti drž. organa i lok. samouprave 37.500,00

Serbia Flag UK Flag
CHOOSE YOUR LANGUAGE

Advokatska kancelarija Timotijević - u pravu sa vama